سبد خرید - 0 مورد

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

لباس زیبا و شخصیت

شومیز خردلی در تن

آيا چگونگی پوشيدن لباس روی شخصيت آدمی تاثير می گذارد؟

لباس دست کم پاسخگوی سه نياز آدمی است؛ یکی این که او را از سرما و گرما حفظ میکند، دیگر این که در جھت حفظ عفت و شرم به او کمک میکند و سوم این که به او آراستگی و زیبایی و وقار می بخشد. در ھرجامعه ای نوع و کيفيت لباس زیبا زنان و مردان، علاوه بر آن که تابع شرایط اقتصادی و اجتماعی و اقليمی آن جامعه است، تابع جھان بينی و ارزشھای حاکم بر فرھنگ آن جامعه نيز می باشد. انسان بسته به این که برای جھانچه معنایی قائل باشد، خود را چگونه موجودی شناسد، چه سرنوشتیبرای خود تصور کند و سعادت خود را در چه بداند، لباس پوشيدنش تفاوت میکند.

فروشگاه اینترنتی نابریکا | لباس شب پارچه ابریشمی لایه ای کاملاً با کمربند  سنگی آراسته شده است برند TUBA MUTİOĞLU

ھمانطور که گفتيم انسان بوسيله لباس به خود آراستگی و زیبایی میبخشد. خودآرایی و زینت کردن نه تنھا آثار مثبت روحی و روانی در دیگران داشته و موجبات ارضاء روحی آنھا را فراھم می آورد، بلکه اثرات روانی مثبتی نيز در خود فرد دارد. بنابراین نه تنھا کيفيت لباس پوشيدن حاکی از شخصيت انسان است بلکه در شکل گيری و تحول شخصيت او نقش دارد. اینک بعضی از موارد ارتباط نوع پوشش و شخصيت آدمی را برمی شماریم:

  1. پوشيدن لباس زیبا و پرھيز از ھر نوع آشفتگی و پریشانی، نشانه ای از وجود نظام فکری و ذوق سليم در انسان است. بنابراین میتوان گفت آشفتگی برونی حکایت از آشفتگی درونی میکند. زیرا انسان اگر دارای شخضيت طبيعی و سالم باشد از آشفتگی و بھم ریختگی گریزان است و نظم و ترتيب و تميزی را بر ژوليدگی و پریشانی ترجيح میدھد.
  2. پرھيز از خودآرایی و پذیرفتن آشفتگی و ژوليدگی در لباس به جھت تعارضی که با خواسته ھای فطری انسان دارد اثرات سویی در زمينه روانی بر انسان بجای می گذارد بطوری که به تدریج سبب بروز افسردگی روحی و انھدام ذوق سليم در انسان شده و منجر به بی اعتدالی روانی میشود، تا آنجا که علائق انسان را به زندگی و مواھب موجود در آن از حد اعتدال کاھش میدھد و او را به شخصی منزوی و گوشه گير تبدیل میکند.
  3. آراستگی ظاھری اگر با خود آرایی درونی ھمراه شود، تنھا رمز موفقيت انسان در جلب محبت و راه یافتن در دلھاست، به طوری که بدون برخورداری از چنان شرایط ظاھری و باطنی، انتظار محبوبيت پيدا کردن، انتظاری بیجا خواھد بود.

در اینجا بعضی از ویژگيھای لباس را که با شخصيت انسان مرتبط است از زبان روایات اسلامی یادآور میشویم:

  1. لباس زیبا باعث تقرب به خداست. امام صادق(ع) فرمود خود را بوسيله لباس زیبا کنيد زیرا خدا زیبا است و زیبایی را دوست دارد. (وسائل، ج

٣، ص ٠۴٣.) بنابراین وقتی انسان احساس کند خدا او را دوست دارد تأثير مثبتی بر شخصيت او میگذارد.

  • امام علی(ع) فرمود: لباس تميز غم و ناراحتی را برطرف کرده و برای نماز یک نوع پاکيزگی است. (وسائل، ج ٣، ص ۴۶٣.)

بنابراین یکی از عوامل نشاط و شادابی روانی پوشيدن لباس تميز است.

  • لباس تميز باعث ذلت و خواری دشمنان میشود و انسان را در مقابل آنان سربلند میکند. امام صادق(ع) فرمود: لباس پاکيزه دشمن را ذليلمینماید. (ھمان، ص ۴۶٣.)

۴) لباس زیبا انسان را در ميان مردم عزیز میکند، امام علی(ع) میفرماید: براستی نيکوترین لباس آن لباسی است که تو را با مردم ھمسان سازد و موجب آرایش تو در ميان آنان بوده و زبانھای آنان را از بدگویی تو باز دارد. (غرر ٢۵١.)

۵) لباس انسان باید معرف جنس او نيز باشد بنابراین لباس مردان باید با لباس زنان تفاوت داشته باشد و ھر کدام لباس مخصوص خود را بپوشند.پيامبر خدا(ص) مردانی را که لباس زنان را میپوشند و زنانی که لباس مردان را میپوشند از رحمت خدا دور دانست. (سنن ابی داود، ج ۴، ص٠۶.)

۶) لباس و شخصیت نباید غيرمتعارف و به اصطلاح لباس شھرت باشد. گاھی انسان بر اساس خود خواھی و تکبر لباسی را انتخاب میکند که نظيرش درھيچ کس نبوده باشد. امام صادق(ع) فرمود: برای انسان از نشانه ھای خفت و خواری ھمين بس که لباسی بپوشد که به آن مشھور شود. (بحار،ج ٧٨، ص ٢۵٢.) بنابراین لباس شھرت نشانه شخصيت خودخواه و متکبر است.

  • پرھيز از لباس فرھنگھای بيگانه ،کسی که فرھنگ اسلامی و ملی خود را رھا کند و به رنگ و لباس بيگانگان (که مظھر آن دنيای غرب است)درآید نشانه نداشتن استقلال و نشانه وابستگی به آنان است. چنين فردی دچار احساس خود کم بينی شده است و شخصيتی ذليل دارد. امامعلی(ع) میفرماید: ھمواره حال این امت نيکو خواھد بود تا زمانی که لباس بيگانگان را نپوشند و غذاھای آنان را نخورند و آن زمان که چنين کنندخداوند آنھا را ذليل خواھد کرد. (وسائل، ج ٣، ص ۵۶٣.)
  • استفاده از رنگھای شاد در لباس اثرات غيرمستقيمی در افزایش حرکت و فعاليت و پيشرفت کار افراد میشود و بالطبع در سلامت روانی وشخصيتی افراد مؤثر خواھد بود. در روایتی از پيامبر خدا(ص) نقل شده که فرمودند: لباس سفيد رنگ بپوشيد که سبب آرامش و پاکيزگی شماست. (ھمان، ص ۵۵٣.) بنابراین انسانی که از رنگھای روشن و شاد در لباس زیبا استفاده میکند از آرامش روانی بيشتری برخوردار است.

از آن چه گذشت معلوم میشود که کيفيت و چگونگی لباس ھم از نظر رنگ و ھم از نظر مدل و ھم از نظر آراستگی و تميزی نشانه نوع شخصيت انسان است و چه بسا افرادی که با پوشيدن نوع خاصی از لباسھا دچار مسخ شخصيتی میشوند و به کلی رفتار و اعمالشان تغيير پيدا میکند.

برای دیدن لباسهای زیبا اینجا کلیک کنید

delshad qazi وب‌سایت
با سلام من دلشاد قاضی هستم حدود 16سال است که در کار سنگ و جواهر می باشم و در این زمینه مطالعه و تحقیقات زیادی داشته ام و تا جایی که مقدور بوده سعی کردم که مطالب مفید و جامعی در مورد جواهرشناسی خدمت شما عزیزان ارائه دهم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

15 + 16 =